REGULAMIN  OBIEKTU MODERN CITY APARTMENTS

I. WPROWADZENIE
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można korzystać z apartamentów należących do Modern City Apartments, zwane dalej MCA.
Przez Klienta rozumie się osobę prawną lub fizyczną dokonującą rezerwacji i zawierającą umowę z MCA.

W apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia oraz dzieci pod opieką dorosłych, zgłoszone w trakcie rezerwacji lub w momencie dopełnienia formalności najmu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Obsługa Klienta pozostaje do dyspozycji 24h na dobę pod numerem telefonu +48 665 22 44 00
Posiłki i napoje nie są zapewniane przez MCA.

III. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE
Doba hotelowa/pobytowa w czasie wynajmu apartamentu trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
Apartament będzie dostępny od godziny 15.00 w dniu przyjazdu.
Wszystkie apartamenty muszą być opuszczone do godziny 11 w dniu wyjazdu.
W przypadku zgłoszenia chęci zakwaterowania lub wykwaterowania w innych godzinach niż wskazane powyżej, Klient zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić taką możliwość z pracownikiem MCA.
Przekazanie kluczy do lokalu następuje w dniu i godzinie rozpoczęcia wynajmu w biurze ochrony znajdującym się przy Alei Wiśniowej 83/83A we Wrocławiu
Aby się wymeldować, należy zwrócić klucz pracownikowi Ochrony i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

IV. USŁUGI ZAWARTE W CENIE
Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane i posiadają kuchnię z pełnym wyposażeniem, tj. sztućce, naczynia i przybory kuchenne.
Wszystkie podane ceny zawierają: zestaw pościeli i ręczników, telewizję kablową i dostęp do Internetu.
Podana cena za apartament zawiera sprzątanie po zakończonym pobycie.
Jeżeli pobyt/najem trwa dłużej niż 7 dni MCA przewiduje sprzątanie apartamentu w 8 dobie, a następnie co 7 dni, chyba że Klient zrezygnuje z usługi.

V. KORZYSTANIE Z APARTAMENTÓW
Wynajem apartamentów przewiduje się tylko do użytku prywatnego.
Wykorzystanie jakiegokolwiek apartamentu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
W obiekcie cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00 rano dnia następnego.
Klient zobowiązany jest wyłączać urządzenia elektryczne, kiedy nie będą używane.
Klient nie ma prawa do zmian (przebudowy, przeróbki, doposażenia, ingerowanie w wystrój) apartamentu.
Klient nie może na żadnym etapie pobytu powodować uciążliwości w jakiejkolwiek formie lub zachowywać się antyspołecznie w stosunku do innych mieszkańców i osób przebywających w budynku, w którym znajduje się apartament.
MCA nie przewiduje możliwości podnajmu apartamentu osobom / podmiotom trzecim.
MCA zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania Klienta znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków, używającego obraźliwego słownictwa lub w inny niedopuszczalny sposób się zachowującego.
MCA nie wyraża zgody na organizację na terenie apartamentów jakichkolwiek imprez i zgromadzeń.
Maksymalna liczba osób w apartamencie nie może przekraczać liczby osób zameldowanych, a poziom hałasu nie może powodować zakłóceń innych osób. W przypadku nieprzestrzegania powyższego zapisu MCA obciąży klienta dodatkową opłatą równą iloczynowi nadprogramowych osób i cenie za dobę według cennika.
Jeżeli w trakcie pobytu Klient naruszy Regulamin, MCA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek pieniędzy w przypadku gości naruszających Regulamin.

VI. POWSTANIE SZKÓD W APARTAMENCIE
Klient jest odpowiedzialny za stan apartamentu i jego wyposażenie podczas pobytu.
Klient zobowiązany jest zamykać drzwi oraz okna przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu.
Z wyjątkiem normalnego zużycia, Klient jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia apartamentu lub jego zawartości w trakcie pobytu, które wystąpiły ze względu na zaniedbania, umyślne lub nieodpowiednie zachowanie ze strony Klienta, lub innego gościa. Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane bezzwłocznie do MCA drogą mailową lub telefoniczną.
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania MCA o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MCA ZA SZKODY
MCA nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia wniesionego do apartamentu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach przebywających w apartamentach.
MCA nie zapewnia ubezpieczenia osób przebywających w apartamencie, jak i rzeczy wnoszonych do apartamentu.
Pojazdy zaparkowane w wyznaczonych miejscach są zaparkowane na ryzyko ich użytkowników.
Apartamenty nie są wyposażone w sejf.

VIII. ZAKAZ PALENIA
W apartamencie obowiązuje absolutny zakaz palenia.
Używanie świec lub jakiegokolwiek ognia w apartamencie jest surowo zabronione.
Złamanie zakazu palenia skutkuje obciążeniem Klienta karą umowną w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc złotych)

IX. DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI PRZEZ MCA
MCA, za pośrednictwem upoważnionych osób, uprawnione jest do kontroli stanu apartamentu lub do przeprowadzenia napraw lub prac konserwacyjnych.

X. REKLAMACJE
MCA dołoży wszelkich starań aby usługa wynajmu byłą świadczona zgodnie z ofertą. Jeżeli Klient nie jest zadowolony ze świadczonych przez MCA usług, powinien to zgłosić niezwłocznie MCA lub nie później niż 12 godzin od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.

XI. POBYT DZIECI
Dzieci do lat 6 mogą przebywać w apartamencie bez dodatkowych opłat, o ile korzystają z łóżka rodziców/opiekunów. Korzystanie z dodatkowego łóżka lub dodatkowej pościeli wiąże się z dopłatą zgodnie z cennikiem.
Wszystkie dzieci w wieku powyżej 6 lat są traktowane jako dorośli przy ustalaniu osób przebywających w pomieszczeniu. Dzieci poniżej 14 roku życia muszą pozostawać pod nadzorem dorosłych przez cały czas pobytu.

XII. ZWIĘRZETA
Pobyt zwierząt nie jest dozwolony w apartamencie. Złamanie zakazu wprowadzenia do apartamentu zwierząt skutkuje obciążeniem Klienta karą umowną w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych)

XIII. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Haston City Hotel Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-117), przy ulicy Irysowej 1-3.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) w związku z wykonywaną umową, w celu świadczenie usług hotelarskich, na podstawie art. 6 ust 1
pkt b) RODO,
b) w związku z systemem monitoringu wizyjnego – zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Hotelu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w związku z wykonywaną umową tj. świadczenie usług hotelarskich – przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywanej umowy,
b) w związku z systemem monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej na adres administratora danych lub adres e-mail: hotel@haston.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie Pan/Pani poinformowany.
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

***